รายงานผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ COST

1.รายละเอียดของโครงการ >>CLICK ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ >>CLICK ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

3.ภาพถ่ายการดำเนินการก่อสร้าง >>CLICK ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี