การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดหาพัสดุ “จัดหาพัสดุและบริหารอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดหาพัสดุ “จัดหาพัสดุและบริหารอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา” ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5
อาคารวิชญาการ ในระหว่างเวลา 08.30-14.30 น.

1.<<คลิกดาวน์โหลดกำหนดการ>> 
2.<<คลิกดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี