“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนด้านจุลชีววิทยาทางสาธารณสุขและปรสิตสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านจุลชีววิทยาทางสาธารณสุขและปรสิตสาธารณสุข จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่าง วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2565 (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ)ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทร. 042-808016 หรือ
(3) โทรสาร 0-4281-1143
1.ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านจุลชีววิทยาฯ  >>คลิกดูรายละเอียด<<
2.เอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านจุลชีววิทยาฯ  >>คลิกดูรายละเอียด<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์การเรียนการสอนสอนด้านจุลชีววิทยาฯ  >>คลิกดูรายละเอียด<<
4.ราคากลาง บก.06 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านจุลชีววิทยาฯ  >>คลิกดูรายละเอียด<<

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี