“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ weather station ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ weather station ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 

 ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันจันทร์ที่  7  มกราคม  2562  ถึงวันพฤหัสบดีที่  10  มกราคม  2562  (3 วันทำการ)

ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th     หรือ
(2) โทรสาร 0-4281-1143

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ร่างประกาศซื้อเครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
2.1-ร่างเอกสารซื้อเครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
2.2-ร่างเอกสารซื้อเครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
2.3-ร่างเอกสารซื้อเครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
3-ราคากลางเครื่องตรวจวัดอากาศ
4-คุณลักษณะเครื่องตรวจวัดอากาศ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี