การอบรมเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดหาพัสดุ

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการอบรมเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดหาพัสดุ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.00 น. โดยประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี