“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ” ครั้งที่ 2

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ” ครั้งที่ 2

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 (3 วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ

1.ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ >>คลิกดูรายละเอียด<<
2.ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ >>คลิกดูรายละเอียด<<
3.คุณลักษณะซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ >>คลิกดูรายละเอียด<<
4.บก.06 ราคากลาง ซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ >>คลิกดูรายละเอียด<<

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี