“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฎิบัติการบริหารสำนักงานและฝึกปฎิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ
ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฎิบัติการบริหารสำนักงานและฝึกปฎิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 (3 วันทำการ)
ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยส่งข้อมูลมาทาง
(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทรสาร 0-4281-1143

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
1-ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องประกวดราคา
2-ร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการฯ
2.1-ร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการฯ
2.2-ร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการฯ
3.1แบบ บก.06 ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ
3.2-แบบ บก.06 ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ โปรเจคเตอร์
4.1-คุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารฯ
4.2-คุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารฯ
4.3-คุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารฯ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี