ราคากลางก่อสร้าง

 • บก.01 ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเครื่องพิมพ์ไวนิล ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
  จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด 
 • บก.01 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง SC115-SC116 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด 
 • บก.01 จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
  ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างก่อสร้างถนนภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
  ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด 
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย
  จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  >>CLICK ดาวน์โหลด 
 • บก.01 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาทุ่งขุมทอง ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
  จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด 
 • บก.01 งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมืองเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 งานจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและปรับปรุงลานจัดกิจกรรม
  และลานวัฒนธรรม ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
  จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
  จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
  จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
  จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด 
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องสมุด ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
  ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด 
 • บก.01 จ้างปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตำบลเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด 
 • บก.01 จ้างงานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด 
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด 
 • บก.01 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตทดแทนรั้วเดิมที่ชำรุด ทิศใต้ของศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด 
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องศูนย์บริการงานด้านเอกสารงานพิมพ์ คณะวิทยาการจัดการ 
  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด 
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 ก่อสร้างอาคารศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ หลังคาคลุมลานกิจกรรม และปรับปรุงอาคารเรียนเดิม
  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องแสดงพระราชกรณียกิจของ ร. 9 และ ร. 10 และประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
  จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างก่อสร้างป้าย ประตู และรั้วศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
  ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด 
 • บก.01 จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาไทย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด  
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล FMS-DMC
  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด 
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างงานปรับปรุงอาคารวิชญาการ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
  ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด (อว.ส่วนหน้า) ประจำจังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค (Micro-teaching)
  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาไทย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงลานจัดกิจกรรมนักศึกษาและลานจอดรถ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล FMS-DBC
  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องเรียน 234 – 235 เป็นห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคาร 1 และ 2 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยต่อเนื่องจากการปรับปรุงทางหลวงเลยที่ 1
  (บริเวณภายในมหาวิทยาลัย) จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างงานก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงด้วงมะพร้าวและโรงเรือนผลิตน้ำพริก
  ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายและประตูเลื่อน หน้าอาคาร สาขาวิชาเกษตร
  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  >>CLICK ดาวน์โหลด
 •  บก.01 จ้างงานก่อสร้างเวทีและงานติดตั้งระบบภาพและเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงโรงฝึกพลศึกษา ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น
  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างงานก่อสร้างเวทีและงานติดตั้งระบบภาพและเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงโรงฝึกพลศึกษา ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างงานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างงานก่อสร้างเวทีและงานติดตั้งระบบภาพและเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างงานปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าหอพักนักศึกษา 5 หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร 1,2,3 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา ลานจอดรถ อาคาร 23 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่การเกษตรศูนย์ฝึกเกษตร (ซำไก่เขี่ย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างงานก่อสร้างระบบสูบน้ำบาดาลเพื่อใช้ในศูนย์ฝึกเกษตร ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
  จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างก่อสร้างรั้วหอพักนักศึกษาหญิง ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการเกษตร ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องสาขารัฐประศาสนศาตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมือง
  อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนน ณ ศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง
  อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกระบบปิดเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยสู่ชุมชนและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการเรียนการสอนและการวิจัย ตำบลเมือง
  อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องศูนย์การถ่ายทอดการบรรยายกฏหมายเนติบัณฑิตยสภา ตำบลเมือง
  อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงหอพักภูหอและหอพักภูหลวง ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตร ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธยาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างติดตั้งกันสาดช่องระเบียงทางเดินอาคารโรงเรียนสาธิตใหม่ ตำบลเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงอาคารพลศึกษา (ส่วนห้องน้ำ ทางเท้าข้างอาคาร) ตำบลเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำบลเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำบลเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี