โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กำหนดการอบรมจัดซื้อจัดจ้างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>คลิกอ่านรายละเอียด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี