แจ้งรหัสงบประมาณ-รหัสกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสแหล่งเงินและบัญชีแยกประเภทเพื่อใช้ในการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำแนกตามหน่วยงานและหมายเลขโครงการ

แจ้งรหัสงบประมาณ-รหัสกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  >>CLICK ดาวน์โหลด<<

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี