เจ้าหน้าที่และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมตอบแบบการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2563

เจ้าหน้าที่และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมตอบแบบการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2563  ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา ชั้น 2 อาคาร 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี