“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฎิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฎิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฎิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฎิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 

 ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันพุธที่  31  ตุลาคม  2561  ถึงวันจันทร์ที่  5  พฤศจิกายน  2561  (3 วันทำการ)

ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทรสาร 0-4281-1143

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ร่างประกาศซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ
2.1-ร่างเอกสารซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ
2.2-ร่างเอกสารซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ
2.3-ร่างเอกสารซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ
3.1-ราคากลางชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ
3.2-ราคากลางชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ-โปรเจคเตอร์
4.1-คุณลักษณะชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ
4.2-คุณลักษณะชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ
4.3-คุณลักษณะชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ
4.4-คุณลักษณะชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ
4.5-คุณลักษณะชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ
4.6-คุณลักษณะชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี