“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ โต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาสพร้อมที่นั่ง จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาสพร้อมที่นั่ง จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 

 ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันพุธที่  31  ตุลาคม  2561  ถึงวันจันทร์ที่  5  พฤศจิกายน  2561  (3 วันทำการ)

ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทรสาร 0-4281-1143

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ร่างประกาศซื้อโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาสพร้อมที่นั่ง
2.1-ร่างเอกสารประกาศซื้อโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาสพร้อมที่นั่ง
2.2-ร่างเอกสารประกาศซื้อโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาสพร้อมที่นั่ง
2.3-ร่างเอกสารประกาศซื้อโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาสพร้อมที่นั่ง
3-ราคากลางโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาสพร้อมที่นั่ง
4-คุณลักษณะโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาสพร้อมที่นั่ง

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี