“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 

 ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันศุกร์ที่  26  ตุลาคม  2561  ถึงวันพุธที่  31  ตุลาคม  2561  (3 วันทำการ)

ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทรสาร 0-4281-1143

 >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

1-ร่างประกาศประกวดราคาชุดฟิสิกส์พื้นฐาน
2.1-ร่างเอกสารประกวดราคาชุดฟิสิกส์พื้นฐาน
2.2-ร่างเอกสารประกวดราคาชุดฟิสิกส์พื้นฐาน
2.3-ร่างเอกสารประกวดราคาชุดฟิสิกส์พื้นฐาน
3-ราคากลาง-ชุดฟิสิกส์พื้นฐาน
4.1-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์พื้นฐาน
4.2-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์พื้นฐาน
4.3-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์พื้นฐาน
4.4-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์พื้นฐาน
4.5-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์พื้นฐาน
4.6-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์พื้นฐาน
4.7-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์พื้นฐาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี