“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่  25  ตุลาคม  2561  ถึงวันอังคารที่  30  ตุลาคม  2561  (3 วันทำการ)

ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทรสาร 0-4281-1143

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

 1-ร่างประกาศซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย
2.1-เอกสารประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย
2.2-เอกสารประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย
 2.3-เอกสารประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย 

  3-ราคากลางระบบเครือข่ายไร้สาย
4.1-คุณลักษณะระบบเครือข่ายไร้สาย
4.2-คุณลักษณะระบบเครือข่ายไร้สาย
4.3-คุณลักษณะระบบเครือข่ายไร้สาย

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี