“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างจัดนิทรรศการและแสดงสินค้า OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างจัดนิทรรศการและแสดงสินค้า OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 (3 วันทำการ)
ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยส่งข้อมูลมาทาง
(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทรสาร 0-4281-1143

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1.1-ประกาศจ้างจัดนิทรรศการ-OTOP
2.1-เอกสารประกวดราคาจ้าง
2.2-เอกสารประกวดราคาจ้าง-ต่อ
2.3-เอกสารประกวดราคาจ้าง-ต่อ
3.1-คุณลักษณะงานจ้าง
3.2-คุณลักษณะงานจ้าง
3.3-คุณลักษณะงานจ้าง
4-เกณฑ์การให้คะแนน
5-ราคากลาง-บก.06-จ้างจัดนิทรรศการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี