“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฎิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฎิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ
ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฎิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฎิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e–bidding)” 

 ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันศุกร์ที่  8  มีนาคม  2562  ถึงวันพุธที่  13  มีนาคม  2562  (3 วันทำการ)

ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทรสาร 0-4281-1143

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ร่างประกาศซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
2.1-ร่างเอกสารซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
2.2-ร่างเอกสารซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
2.3-ร่างเอกสารซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
3-ราคากลางครุภัณฑ์ฝึกศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
4.1-คุณลักษณะครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
4.2-คุณลักษณะครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
4.3-คุณลักษณะครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี