“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e–bidding)” 

 ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันอังคารที่  29  มกราคม  2562  ถึงวันศุกร์ที่  1  กุมภาพันธ์  2562  (3 วันทำการ)

ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทรสาร 0-4281-1143

และขอให้แจ้งการส่งข้อมูลการวิจารณ์มายัง งานพัสดุ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4283-5224 ต่อ 41117

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ร่างประกาศซื้อเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์
2.1-ร่างเอกสารซื้อเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์
2.2-ร่างเอกสารซื้อเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์
2.3-ร่างเอกสารซื้อเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์
3-ราคากลางเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสฯ
4-คุณลักษณะเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสฯ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี