“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันพุธที่  28  พฤศจิกายน  2561  ถึงวันจันทร์ที่  3  ธันวาคม  2561  (3 วันทำการ)

ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทรสาร 0-4281-1143

และโปรดโทรศัพท์แจ้งการส่งหนังสือมายัง งานพัสดุ โทรศัพท์ 0-4283-5224 ต่อ 41117

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ร่างประกาศชุดฟิสิกส์
2.1-ร่างเอกสารชุดฟิสิกส์
2.2-ร่างเอกสารชุดฟิสิกส์
2.3-ร่างเอกสารชุดฟิสิกส์
3-ราคากลางชุดฟิสิกส์
4.1-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์
4.2-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์
4.3-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์
4.4-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์
4.5-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์
4.6-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี