“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 40 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 40 ตัว   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 

 ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันพุธที่  21  พฤศจิกายน  2561  ถึงวันจันทร์ที่  26  พฤศจิกายน  2561  (3 วันทำการ)

ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทรสาร 0-4281-1143

และขอให้แจ้งการส่งข้อมูลการวิจารณ์มายัง งานพัสดุ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4283-5224 ต่อ 41117

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ร่างประกาศกล้องจุลทรรศน์
2.1-ร่างเอกสารกล้องจุลทรรศน์
2.2-ร่างเอกสารกล้องจุลทรรศน์
2.3-ร่างเอกสารกล้องจุลทรรศน์
3-ราคากลางกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ
4-คุณลักษณะกล้องจุลทรรศน์

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี