“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 

 ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันศุกร์ที่  16  พฤศจิกายน  2561  ถึงวันพุธที่  21  พฤศจิกายน  2561  (3 วันทำการ)

ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทรสาร 0-4281-1143

และโปรดโทรศัพท์แจ้งการส่งหนังสือมายัง งานพัสดุ โทรศัพท์ 0-4283-5224 ต่อ 41117

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ร่างประกาศซื้อลิฟต์
2.1-ร่างเอกสารประกาศซื้อลิฟต์
2.2-ร่างเอกสารประกาศซื้อลิฟต์
2.3-ร่างเอกสารประกาศซื้อลิฟต์
3-ราคากลางลิฟต์
4.1-คุณลักษณะลิฟต์
4.2-คุณลักษณะลิฟต์
4.3-คุณลักษณะลิฟต์

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี