“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ชุดการเรียนรู้พื้นฐานทางด้านโภชนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อชุดการเรียนรู้พื้นฐานทางด้านโภชนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 

 

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันจันทร์ที่  5  พฤศจิกายน  2561  ถึงวันพฤหัสบดีที่  8  พฤศจิกายน  2561  (3 วันทำการ)

ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทรสาร 0-4281-1143

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ประกาศซื้อชุดโภชนาการ
2.1-เอกสารซื้อชุดโภชนาการ
2.2-เอกสารซื้อชุดโภชนาการ
2.3-เอกสารซื้อชุดโภชนาการ
3.1-คุณลักษณะชุดโภชนาการ
3.2-คุณลักษณะชุดโภชนาการ
4-ราคากลางชุดโภชนาการ
5-คุณลักษณะชุดโภชนาการ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี