บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
 • บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (สำนักงบประมาณ)
>>CLICK ดาวน์โหลด
 • บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือน ธันวาคม 2565)
>>CLICK ดาวน์โหลด
 • บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือนธันวาคม 2564)
>>CLICK ดาวน์โหลด
 • บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือนธันวาคม 2563)
>>CLICK ดาวน์โหลด
 • บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือนธันวาคม 2562)
>>CLICK ดาวน์โหลด
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สำนักงบประมาณ)
>> CLICK ดาวน์โหลด
 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนธันวาคม 2565)
>>CLICK ดาวน์โหลด
 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนธันวาคม 2564)
>> CLICK ดาวน์โหลด
 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนธันวาคม 2563)
>> CLICK ดาวน์โหลด
 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนธันวาคม 2562)
>> CLICK ดาวน์โหลด
 • บัญชีราคามาตฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561
>> CLICK ดาวน์โหลด
 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมกราคม 2561
>> CLICK ดาวน์โหลด
 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2560
>> CLICK ดาวน์โหลด
 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนสิงหาคม 2559
>> CLICK ดาวน์โหลด
 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2558
>> CLICK ดาวน์โหลด
 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2557
>> CLICK ดาวน์โหลด
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
 • ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
>> CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ฉบับเดือนธันวาคม 2564)
>> CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
>> CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
>> CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561
>> CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนเมษายน 2560
>> CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2559
>> CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2558
>> CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2558
>> CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2557
>> CLICK ดาวน์โหลด
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 • ราคามาตรฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
>> CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคามาตรฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ฉบับเดือนมิถุนายน 2564)
>> CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคามาตรฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ฉบับเดือนกันยายน 2562)
>> CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคามาตรฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561
>> CLICK ดาวน์โหลด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี