“ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ”

“ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ” เลขที่ 18/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561”

>>CLICK อ่านประกาศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี