ยกเลิกประกาศซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 เนื่องจาก ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอราคา 
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 256 <<คลิกอ่านประกาศ>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี