มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด โดยการประมูลด้วยปากเปล่ามีราคากลางในการจำหน่าย 4,000 บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด  โดยการประมูลด้วยปากเปล่า โดยมีราคากลางในการจำหน่าย 4,000 บาท กำหนดดูพัสดุและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ บริเวณใต้ถุนอาคารศูนย์กีฬา และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล วันที่ 30 มิถุนายน  2563 ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลจะต้องวางเงิน ค้ำประกันการประมูล จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) กำหนดการประมูลราคาซื้อพัสดุ ในวันที่ 30 มิถุนายน  2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 -15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทรศัพท์หมายเลข 042-835223 ต่อ 41117 หรือ 41118 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน  2563 ในวันราชการและเวลา 08.30 – 16.30 น.

หมายเหตุ สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://inven.lru.ac.th/th/

>>CLICK อ่านประกาศ<<

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี