ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัลคณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัลคณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัลคณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ตามหนังสือเชิญชวน
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอยกเลิกประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

<<คลิกอ่านประกาศ>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี