ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ครั้งที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ครั้งที่ 1

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด โดยการประมูลด้วยปากเปล่า โดยมีราคากลางในการจำหน่าย 17,965 บาท กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลจะต้องวางเงินค้ำประกันการประมูล จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดการดูพัสดุและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 13.30 น.
ณ โรงเรียนสาธิต (หลังเก่า) และบริเวณใต้อาคารศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถือว่าผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประมูลทุกราย ได้มาดูพัสดุและรับฟังคำชี้แจงตามวันเวลาที่กำหนดและยอมรับในสิ่งที่ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติม และได้ตรวจดูพัสดุและยอมรับสภาพแล้ว โดยที่ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลทุกรายจะนำมาเป็นสาเหตุอ้างไม่ว่ากรณีใดๆ เกี่ยวกับพัสดุไม่ได้

กำหนดการประมูลราคาซื้อพัสดุ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 -14.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ภิญโญ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทรศัพท์หมายเลข 042-835223 ต่อ 41117
หรือ 41118

<<คลิกดูรายละเอียด>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี