ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรีของการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรีของการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>CLICK อ่านประกาศ<<

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี