ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การปรับปรุงงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจอาคารภูคำ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การปรับปรุงงานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจอาคารภูคำ วงเงินงบประมาณ ๗๖๔,๒๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

>>CLICK อ่านประกาศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี