ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย จำนวน 1 ชุด

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 25/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

ครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย จำนวน 1 ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ลีวัฒนานันท์เทรดดิ้ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน 2,460,000.-บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) <<คลิกอ่านประกาศ>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี