“ประกาศประกวดราคาซื้อ โต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาสพร้อมที่นั่ง จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ประกาศประกวดราคาซื้อ โต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาสพร้อมที่นั่ง จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ประกาศซื้อโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาส
2.1-เอกสารซื้อโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาส
2.2-เอกสารซื้อโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาส
2.3-เอกสารซื้อโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาส
3-ราคากลางโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาส
4-คุณลักษณะโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาส

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี