“ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) หมายเลขโครงการ 61097675408”

“ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) หมายเลขโครงการ 61097675408” 

    >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

1.ประกาศประกวดราคาซื้อ                                                                                                                                                                  2. หมายเลขโครงการ

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ได้ที่เวบไซต์   http://www.gprocurement.go.th

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี