“ประกาศประกวดราคาซื้อ ลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ประกาศประกวดราคาซื้อ ลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ประกาศซื้อลิฟต์
2.1-เอกสารซื้อลิฟต์
2.2-เอกสารซื้อลิฟต์
2.3-เอกสารซื้อลิฟต์
3-ราคากลางลิฟต์
4.1-คุณลักษณะลิฟต์
4.2-คุณลักษณะลิฟต์
4.3-คุณลักษณะลิฟต์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี