“ประกาศประกวดราคาซื้อ ระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ประกาศประกวดราคาซื้อ ระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับโรงเรียนสาธิต                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ประกาศซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย
2.1-เอกสารซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย
2.2-เอกสารซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย
2.3-เอกสารซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย
3-ราคากลางระบบเครือข่ายไร้สาย
4.1-คุณลักษณะระบบเครือข่ายไร้สาย
4.2-คุณลักษณะระบบเครือข่ายไร้สาย
4.3-คุณลักษณะระบบเครือข่ายไร้สาย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี