“ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”                                                                                                                 >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

>>CLICK ดาวน์โหลดเอกสารประกาศประกวดราคา

>>CLICK ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 1

>>CLICK ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 2

>>CLICK ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 3

>>CLICK ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 4

>>CLICK ดาวน์โหลดราคากลาง

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์

http://www.gprocurement.go.th

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี