ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนรู้ด้านปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา ซื้อ ชุดการเรียนรู้ด้านปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ร่างประกาศประกวดราคาชุดเคมี
2.2-ร่างเอกสารประกวดราคาชุดเคมี
2.3-ร่างเอกสารประกวดราคาชุดเคมี
2-ร่างเอกสารประกวดราคาชุดเคมี
3-ราคากลางชุดเคมี
4.1-คุณลักษณะชุดเคมี
4.2-คุณลักษณะชุดเคมี
4.3-คุณลักษณะชุดเคมี
4.4-คุณลักษณะชุดเคมี
4.5-คุณลักษณะชุดเคมี
4.6-คุณลักษณะชุดเคมี
4.7-คุณลักษณะชุดเคมี
4.8-คุณลักษณะชุดเคมี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี