ประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต จำนวน 5 ชุด

ประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต จำนวน 5 ชุด

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
1-ร่างประกาศชุดดิจิตอลอาร์ต
2.1-ร่างเอกสารชุดดิจิตอลอาร์ต
2.2-ร่างเอกสารชุดดิจิตอลอาร์ต
2.3-ร่างเอกสารชุดดิจิตอลอาร์ต
3-ราคากลางชุดดิจิตอลอาร์ต
4-คุณลักษณะชุดดิจิตอลอาร์ต

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี