ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแท็กเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแท็กเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแท็กเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 903,833.33 บาท (เก้าแสนสามพันแปดร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 903,833.33 บาท (เก้าแสนสามพันแปดร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในวันที่
22 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.36 น. – 16.30 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และwww.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

 

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแท็กเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด >>คลิกดูรายละเอียด<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแท็กเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด >>คลิกดูรายละเอียด<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์รถแท็กเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด >>คลิกดูรายละเอียด<<
4.ราคากลาง บก.06 ซื้อครุภัณฑ์รถแท็กเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด >>คลิกดูรายละเอียด<<

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี