ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 4,950,000.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,958,023.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันยี่สิบสามบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2565
ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น จำนวน 1 ชุด >>คลิกดูรายละเอียด<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น จำนวน 1 ชุด >>คลิกดูรายละเอียด<<
3.คุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น จำนวน 1 ชุด >>คลิกดูรายละเอียด<<
4.ราคากลาง บก.06 ซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น จำนวน 1 ชุด >>คลิกดูรายละเอียด<<

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี