ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตนวัตกรรมในระบบออโตเมชั่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตนวัตกรรมในระบบออโตเมชั่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 4,250,000 บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,302,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2565 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และwww.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2565

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตนวัตกรรมในระบบออโตเมชั่น จำนวน 1 ชุด >>คลิกดูรายละเอียด<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตนวัตกรรมในระบบออโตเมชั่น จำนวน 1 ชุด >>คลิกดูรายละเอียด<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดสาธิตนวัตกรรมในระบบออโตเมชั่น จำนวน 1 ชุด >>คลิกดูรายละเอียด<<
4.ราคากลาง บก.06 ครุครุภัณฑ์ชุดสาธิตนวัตกรรมในระบบออโตเมชั่น จำนวน 1 ชุด >>คลิกดูรายละเอียด<<

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี