ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล FMS-DBC ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล FMS-DBC ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้าง ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,202,600 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565 และมหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

 

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล FMS-DBC >>คลิกดูรายละเอียด<<
2.เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล FMS-DBC >>คลิกดูรายละเอียด<<

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี