ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 2,478,800 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,478,131.04 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สตางค์) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 5 กันยายน 2565
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่
30 สิงหาคม 2565

1.ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1 ชุด  >>คลิกดูรายละเอียด<<
2.เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1 ชุด >>คลิกดูรายละเอียด<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1 ชุด >>คลิกดูรายละเอียด<<
4.ราคากลาง บก.06 ซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1 ชุด >>คลิกดูรายละเอียด<<

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี