บุคลากรหน่วยงานพัสดุ มอบกระเช้าขอพรปีใหม่จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พีรกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

บุคลากรหน่วยงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มอบกระเช้าขอพรปีใหม่จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พีรกมล                 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 15 มกราคม 2563

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี