บุคลากรงานพัสดุ มอบกระเช้าขอพรปีใหม่จาก รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษฺ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

บุคลากรหน่วยงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มอบกระเช้าขอพรปีใหม่จาก รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษฺ์          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ณ ห้องทำงานชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 15 มกราคม 2563

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี