บุคลากรงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บุคลากรงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ วรัญญารีสอร์ท   อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

<<คลิกดูภาพเพิ่มเติม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี