ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องยกเลิกประกาศจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก จ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์พัฒนาวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก
จ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์พัฒนาวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ตามประกาศลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เนื่องจาก ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกประกาศจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีคัดเลือก >>คลิกอ่านประกาศ<<

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี