ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องยกเลิกประกาศซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานจ้างปรับปรุงห้องแสดงพระราชกรณียกิจของ ร.9 และ ร.10 และประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกประกาศซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานจ้างปรับปรุงห้อง
แสดงพระราชกรณียกิจของ ร.9 และ ร.10 และประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
จำนวน 1 งาน ตามประกาศลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เนื่องจาก ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข
ที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน >>คลิกอ่านประกาศ<<

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี