ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรภาพทางกาย

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรภาพทางกาย ตามประกาศลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เนื่องจาก เอกสารคุณลักษณะครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >>คลิกอ่านประกาศ<<

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี