ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ หลังคาคลุมลานกิจกรรม และปรับปรุงอาคารเรียนเดิม

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ หลังคาคลุมลานกิจกรรม และปรับปรุงอาคารเรียนเดิม ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
จำนวน 1 งาน ตามประกาศลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เนื่องจาก ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >>คลิกอ่านประกาศ<<

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี